REGULAMIN KONKURSU
Ja & Przyjaciólka
z dnia 01.07.2021 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu – „ Ja & Przyjaciółka”, zwanego dalej „Konkursem”, jest firma Vena Uniformy z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Królewieckiej 149bc, 54-117 we Wrocławiu, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs jest przeprowadzany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na platformie Instagram na stronie https://www.instagram.com/venauniformypl/ (dalej: „Aplikacja Instagram”).

3. Administratorem konkursu jest firma Vena Uniformy, z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Królewieckiej 149bc, 54-117 we Wrocławiu,

 zwana dalej „Administratorem”.

4. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób ani w żadnym zakresie

sponsorowany, popierany, przeprowadzany, administrowany ani stowarzyszony z serwisem

Instagram.

6. Konkurs podlega przepisom prawa polskiego.

7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, w szczególności loterią fantową, loterią promocyjną, zakładem wzajemnym, ani grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

I. UCZESTNICY KONKURSU

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

2. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) – może być pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych z wyłączniem osób, o których mowa w pkt. 3 poniżej. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie aktywnego konta użytkownika na Instagramie (dalej: „Profil”) - zgodnie z regulaminem Instagrama.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.

4. Organizator powoła komisję konkursową („Komisja Konkursowa”) w skład której wejdą trzy osoby powołane przez Organizatora. Komisja Konkursowa odpowiedzialna jest za prawidłową organizację oraz przebieg Konkursu, a w szczególności w celu dokonania prawidłowości zgłoszeń do Konkursu.

5. Uczestnik oświadcza, że:

 - przystępuje do Konkursu w sposób dobrowolny;
 - zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, wyraził zgodę  i akceptuje jego warunki;
 - obowiązuje się do przestrzegania postanowień regulaminu, w tym regulaminu platformy Instagram
 - wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie.

II. CZAS I WARUNKI KONKURSU

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 01.07.2021 r. i trwa do dnia 06.07.2021 r. do godziny 23:59, przez co rozumie się moment, do którego Uczestnicy mają prawo dodawać komentarze do postów konkursowych na profilu Vena Uniformy na Instagramie, zgodnie z ust. 4.

2. Warunkami uczestnictwa w Konkursie są łącznie:

a) wykonanie zadania konkursowego, o którym mowa w ust. 4 poniżej;

b) zapoznanie się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Konkursu.

3. Organizator publikuje zadanie konkursowe na profilu firmowym na Instagramie, przy użyciu funkcjonalności „Dodaj zdjęcie” udostępnianej przez Instagram tzw. post.

4. Zadanie konkursowe polega na:

 - polubieniu (obserwowaniu) profilu firmy Vena Uniformy na Instagramie;
 - polubieniu posta konkursowego;
 - udostępnieniu posta konkursowego w relacji na Instagramie;
 - opublikowaniu komentarza pod postem konkursowym na na Instagramie. Komentarz ma być odpowiedzią na zadanie konkursowe: Czym się zajmujesz zawodowo?

 - oznaczeniu osoby, której chcesz sprezentować zestaw.

Wybierzemy 3 komentarze i nagrodzimy je voucherami o wartości 596 zł każdy, na zakupy w naszym sklepie online lub stacjonarnym!

Na Wasze komentarze pod tym postem czekamy do 6 lipca, godziny 23:59.

Odpowiedzi konkursowe powinny być opublikowane przez Uczestników do 08.07.2021r. do godziny 23:59. Odpowiedź Konkursowa musi mieć formę komentarza do postu konkursowego.

5. Uczestnik może opublikować jedną Odpowiedź Konkursową w czasie trwania Konkursu.

6. Opublikowanie Odpowiedzi Konkursowej jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik jest wyłącznym twórcą tej Odpowiedzi Konkursowej i/lub że Uczestnikowi przysługują do niej (jako całości) nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie i prawa pokrewne, a także iż Odpowiedź Konkursowa nie narusza praw autorskich osób trzecich.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem np. poprzez zamieszczenie treści powszechnie uznanych za obraźliwe lub nieprzyzwoite, wulgarne, nawołujące do nienawiści lub nietolerancji na jakimkolwiek tle, propagujące przemoc, niezgodne z prawem bądź w jakikolwiek sposób godzących w prawa osób trzecich lub zawierające treści reklamowe podmiotów trzecich. Jak również niezgodne z regulaminem  Instagrama, w szczególności Uczestników, którzy podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Instagrama lub podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu osób trzecich.

8. Uczestnik przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na udostępnienie swojej Odpowiedzi

Konkursowej na profilu Organizatora na

Instagramie w każdym czasie.

III. NAGRODY I LAUREACI

1. Uczestnik, który opublikował Odpowiedź Konkursową zasługującą, zgodnie z oceną Komisji Konkursowej, na nagrodę zwany jest dalej „Laureatem”.

2. Komisja Konkursowa wyłania 3 Laureatów będących mieszkańcami Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Laureaci uprawnieni będą do odebrania nagród:

Każdy z trzech Laureatów otrzymuje jeden Voucher o wartości 596 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych brutto) wraz z dodatkową nagrodą pieniężną stanowiącą 11,11% wartości  nagrody głównej na odebranie Vouchera na zakupy w sklepie online lub sklepie stacjonarnym Vena Uniformy.

Uczestnik nie może żądać zamiany vouchera na kwotę pieniężną.

4. Każda Nagroda wydawana będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, to jest po potrąceniu przez Organizatora, jako płatnika, z części pieniężnej Nagrody, zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10% jej wartości. Za wygraną Nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany wygranej Nagrody na inną nagrodę.

5. W Konkursie zostanie wyłonionych 3 (słownie: trzech) Laureatów, których Odpowiedzi Konkursowe zostaną uznane przez Komisję Konkursową za najlepsze pod względem: kreatywności, formy, estetyki, oryginalności, unikatowości, ciekawości i stylu. Każdy Laureat otrzyma jedną Nagrodę, tj. jedną nagrodę.

6. Łączna wartość wszystkich nagród wynosi 1788 zł brutto (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt).

6. Uczestnik może zostać Laureatem tylko jeden (1) raz. 

7. Informacja o Laureacie, wraz z podaniem jego imienia i nazwiska (§ V. ust. 5 Regulaminu) oraz jego Odpowiedzi Konkursowej, zostanie opublikowana przez Organizatora na Instagramie przy użyciu funkcjonalności „Dodaj zdjęcie”, nie później niż w dniu 08.07.2021 r. do godziny 17:00.

Laureaci zostaną poinformowani o wygranej również poprzez wiadomość prywatną wysłaną

bezpośrednio do nich na Instagramie.

8. Po Nagrodę będzie można się zgłosić w ciągu 7 dni od daty oficjalnego ogłoszenia wyników Konkursu (tj. do 14.07.2021 r. włącznie). Po upływie tego terminu, Uczestnik nie może żądać przekazania nagrody.

9. Aby otrzymać Nagrodę, Organizator musi otrzymać od Uczestnika adres mailowy, na który

przesłany zostanie protokół odebrania Nagrody. Organizator przekaże Voucher dopiero w momencie otrzymania od Uczestnika podpisanego dokumentu.

10. Podanie danych wyszczególnionych w ust. 9 jest niezbędne do przekazania Nagrody przez Organizatora Konkursu.

11. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora oraz Administratora

Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).

12. Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na opublikowanie (rozpowszechnianie) przez Organizatora i Administratora jego imienia i nazwiska lub pseudonimu, którego używa na swoim Profilu na Instagramie.

IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej na adres mailowy info@venauniformy.pl w czasie trwania Konkursu, nie póżniej jednak niż 14 dni od ogłoszenia zwycięzcy.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres oraz numer telefonu Zgłaszającego wraz z opisem i uzasadnieniem reklamacji.
 3. Czas na rozpatrzenie reklamacji wynosi do 14 dni od daty otrzymania.
V. DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem przez przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, przesyłania korespondencji związanej z Konkursem, przekazania Nagrody i ogłoszenia wyników Konkursu.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 5. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie.
 6. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy regulamin dostępny jest w na stronie internetowej  pod adresem: https://www.venauniformy.pl/regulamin-konkursu
 2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie oraz potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

3. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

4. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć (np. okresowe zakłócenia działaności platformy Instagram), lub którym nie mógł zapobiec w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu, jeśli jest to uzasadnione celem Konkursu  i doprecyzowaniem uczestnictwa w Konkursie, z tym, że zmiany nie mogą naruszać już nabytych Uczestników.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie  obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.